اپوکسی بوشینگ


Bushing Pars
بوشینگهای 1500 آمپری 15 کیلولوت
Bushing Khalij Fars
بوشینگهای 2000 آمپری 15 کیلولوت
Bushing Kelid 2500A
بوشینگهای 2500 آمپری 20 کیلوولت
Bushing Motovaset-1000A
مقره های تا رنج 20kv

اپوکسی ایزولیتور


Pedestal-2
مقره های تا رنج 5kv
H95
مقره های تا رنج 15kv
Seramiki
مقره های تا رنج 20kv
G80
مقره های صنایع ریلی و نفت