پلاستیک مهندسی :

این اصطلاح از پلاستو ( که یک کلمه یونانی است ) گرفته شده است و یکی از مشتقات گروه هیدروکربنهاست و سرچشمه تمام پلاستیکها از مونومر C2H4 (اتیلن) می باشد که خود آن نیز از اتان C2H6 و پروپان C3H8تشکیل شده است . گروه هیدروکربنها با توجه به نوع محصول می تواند حلقوی (aromatic )و یا زنجیره ای (aliphatic) باشد . گروه آلیفاتیکها به زیر دسته های (آلکلان ، سیکلوآلکان ، آلکن و آلکین ) تقسیم میشود توضیحات تکمیلی در خصوص انواع اپوکسی در مقاله پیوست آمده است. برای دسترسی به مقاله ، درخواست خود را ایمیل کنید

اپوکسی :

این اصطلاح از اپوکساید گرفته شده است که یکی از مشتقات گروه هیدروکربنهاست این گروه با توجه به نوع محصول می تواند حلقوی و یا زنجیره ای باشد حال اگر اکسیژن در انتهای این سیکل یا زنجیره قرار گیرد ، مجموعه اپوکساید به اپوکسی تبدیل می شود(CH2OCH) . مجموعه اپوکسی در دونوع آروماتیک و آلیفاتیک مصــرف می شود. توضیحات تکمیلی در خصوص انواع اپوکسی در مقاله پیوست آمده است. برای دسترسی به مقاله ، درخواست خود را ایمیل کنید

استاندارد UL :

شناخت کامل استانداردهای سری UL-94 در همه صنایع بسیار ضروری است در این مقاله تفاوت سری های Vو ... توضیح داده میشود. توضیحات تکمیلی در مقاله پیوست آمده است. برای دسترسی به مقاله ، درخواست خود را ایمیل کنید

تعمیر مقره های سرامیکی شکسته شده :

در این مقاله تفاوت سرامیک و مواد ترمیم شده بررسی میشود. توضیحات تکمیلی در مقاله پیوست آمده است. برای دسترسی به مقاله ، درخواست خود را ایمیل کنید